Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych).

 

 

 

Zasady ogólne wyznaczania HCVF i zasad gospodarowania w nich

w Nadleśnictwie Borki.

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”  Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska”.

2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacji z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłanego różnych partnerów zapraszające do konsultacji w tej tematyce.

3. Zakres planowanych na 2018r. zabiegów gospodarczych w HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w okresie od 13.11.2017r. do 14.12.2017r.

4. Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u Grażyny Czalej-Gawryckiej, tel. (087) 421-70-45 w.42, e-mail: grazyna.czalej@bialystok.lasy.gov.pl w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu” strony internetowej Nadleśnictwa.

 

 

ZASADY  GOSPODAROWANIA  W  HCVF

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia całkowita (ha)

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony

1

1.1.1

 

1376,21

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

Realizacja zabiegów ochronnych wskazanych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych.

2

1.2

895,26

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

Strefa ochrony ścisłej i częściowej wokół gniazd ptaków. (dane niepodlegające upublicznieniu - niezaznaczone na mapie)Gospodarowanie zgodne z decyzjami RDOŚ.  Miejsca potencjalnego bytowania gatunków priorytetowych dla UE. - postępowanie zgodnie z wnioskami wynikającymi z wykonywanej dla poszczególnych zabiegów oceny potencjalnego wpływu na bioróżnorodność.

3

2.1

10598,96

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

Realizacja zadań wg wskazań PUL z uwzględnieniem:  Wytycznych zawartych w poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000.

4

3.1

404,65

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

Siedliska priorytetowe dla UE. Są to siedliska, na których nie wykonuje się żadnych czynności, chyba, że istnieją ku temu wskazania.

5

3.2

4271,70

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Realizacja zadań na danych siedliskach zgodnie z PUL z uwzględnieniem wytycznych zawartych w poradnikach metodycznych. Wykonuje się przy każdorazowym wejściu z zabiegami ocenę wpływu na bioróżnorodność.

6

4.1

4230,12

 

Lasy wodochronne

Lasy wodochronne wyznaczone w PUL. Realizacja zadań gospodarczych zgodnie z PUL.

7

4.2

9,95

Lasy glebochronne

Lasy glebochronne wyznaczone w PUL. Realizacja zadań gospodarczych zgodnie z PUL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie zadań gospodarczych w HCVF planowanych w roku 2019

w Nadleśnictwie Borki

 

Grupa_czynności

HCVF_1-2

HCVF_2-1

HCVF_3-1

HCVF_3-2

HCVF_4-1

CP-P

 

10,20

 

 

5,53

DRZEW

   

 

 

 

IB

 

0,92

 

0,92 

1,94

IIIA

 

 

 

1,28

1,51

IIIAU

 

6,80

 

4,24

2,93

IIIB

 

29,95

 

9,85

9,73

IIIBU

 

34,12

 

19,17

7,47

IVD

 

6,79

 

1,19

28,99

IVDU

0,55

 

 

5,26

 

TPN

0,93 

 

 

0,93

8,13

TPP

25,89

412,30

 

140,08

111,00

TWN

   

 

 

1,87

TWP

9,00

245,29

 

31,46

48,35

V

 

 

 

 

1,12

Suma końcowa

36,37

746,37

 

214,38

228,57

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nadleśnictwa w Kruklankach przy ul. Dworcowej 8A.  Wszelkie uwagi można zgłaszać do dnia 29.12.2018r.

Charakterystyka i cel wykonywania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu. Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

 „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conserwation Value Forests) w Polsce. Część II – Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006 r.

„Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2004 r.

Materiały do pobrania