Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych).

 

 

 

Zasady ogólne wyznaczania HCVF i zasad gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Borki.

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forest – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”  Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska”.

2. Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacji z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłanego różnych partnerów zapraszające do konsultacji w tej tematyce.

3. Zakres planowanych na 2019r. zabiegów gospodarczych w HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w okresie od 28.11.2018r. do 29.12.2018r.

4. Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u Grażyny Czalej-Gawryckiej, tel. (087) 421-70-45 w.42, e-mail: grazyna.czalej@bialystok.lasy.gov.pl w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu” strony internetowej Nadleśnictwa.

 

 

ZASADY  GOSPODAROWANIA  W  HCVF

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia całkowita (ha)

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony

1

1.1.1

 

1352,85

Obszary chronione w rezerwatach przyrody

Realizacja zabiegów ochronnych wskazanych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych. W przypadku rezerwatów bez określonych zadań gospodarczych wszelkie działania wykonywane są w porozumieniu z RDOŚ.

2

1.2

958,35

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin lub grzybów.

3

2.1

9695,00

Kompleksy leśne odgrywające znaczą-cą rolę w krajob-razie, w skali krajo-wej, makroregional-nej lub globalnej

Realizacja zadań wg wskazań PUL, ewentualnie  PUL uwzględniającego PZO, jeżeli istnieje PZO.

4

3.1

400,89

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące: 91I0 oraz 91D0, w stanie zachowania A i B, wyjątkowo C.

Działania są dopuszczalne tylko w sytuacji istnienia szczególnych potrzeb przyrodniczych (za taką potrzebę w przypadku np. świerczyny na torfie uznaje się cięcia przygodne w ramach zwalczania kornika drukarza). W przypadku istnienia PZO obowiązują działania w nim określone.

5

3.2

4218,91

Siedliska leśne z za-łącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w Pols-ce pospolite: 9170, 91T0, 91F0 oraz powszechnie występujące 91E0.

Realizacja zadań na danych siedliskach zgodnie z PUL oraz PZO w sposób zapewniający:

a) zgodność docelowego składu ga-tunkowego z naturalnym składem zbio-rowiska roślinnego;

b) zachowanie lub odtwarzanie  ele-mentów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty, itp.).

6

4.1

4230,12

 

Lasy uznane za wo-dochronne decyzją Ministra Środowiska.

Działania prowadzone są zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu, głównie w oparciu o rębnie złożone. Stosowanie rębni zupełnej dopuszcza się w sytuacjach, gdy inny rodzaj rębni nie zapewnia realizacji celu hodowlanego.

7

4.2

9,95

Lasy uznane za gle-bochronne decyzją Ministra Środowiska.

Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.

 

 

 

Zestawienie zadań gospodarczych w HCVF planowanych w roku 2019

w Nadleśnictwie Borki

 

Grupa_czynności

HCVF_1-2

HCVF_2-1

HCVF_3-1

HCVF_3-2

HCVF_4-1

CP-P

 

10,20

 

 

5,53

DRZEW

   

 

 

 

IB

 

0,92

 

0,92 

1,94

IIIA

 

 

 

1,28

1,51

IIIAU

 

6,80

 

4,24

2,93

IIIB

 

29,95

 

9,85

9,73

IIIBU

 

34,12

 

19,17

7,47

IVD

 

6,79

 

1,19

28,99

IVDU

0,55

 

 

5,26

 

TPN

0,93 

 

 

0,93

8,13

TPP

25,89

412,30

 

140,08

111,00

TWN

   

 

 

1,87

TWP

9,00

245,29

 

31,46

48,35

V

 

 

 

 

1,12

Suma końcowa

36,37

746,37

 

214,38

228,57

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nadleśnictwa w Kruklankach przy ul. Dworcowej 8A.  Wszelkie uwagi można zgłaszać do dnia 29.12.2018r.

Charakterystyka i cel wykonywania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu. Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

 „Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conserwation Value Forests) w Polsce. Część II – Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) w lipcu 2006 r.

„Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2004 r.

Materiały do pobrania